U bent hier

Huurprijsherziening

Huurprijsherziening

Hoe wordt de huurprijs berekend en wat wijzigt er vanaf 2020 ?

1. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de huurreglementering die een invloed hebben op de huurprijsberekening vanaf 1 januari 2020 ?

Er zijn drie elementen die wijzigen:

 1. De manier om jouw inkomen vast te leggen wijzigt
 2. De marktwaarde van jouw woning bepalen we met een nieuw schattingsmodel
 3. Voor een energiezuinige woning betaal je een energietoeslag

2. Hoe wordt de huurprijs berekend vanaf 1 januari 2020

De aangepaste huurprijs 2020 = 1/55ste inkomen – Patrimoniumkorting – Gezinskorting + Energiecorrectie 

waarbij de marktwaarde als bovengrens geldt en de minimale huurprijs als ondergrens.

 

Als het inkomen van de huurder meer bedraagt dan de toepasselijke inkomensgrens, wordt in de formule het inkomensaandeel als volgt gewijzigd:

 • 1/54ste van het inkomen, als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens;
 • 1/53ste van het inkomen, als het inkomen gelijk aan of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens;
 • 1/52ste van het inkomen, als het inkomen gelijk aan of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens.

De inkomensgrens bedraagt voor 2020:

 • 25.317 voor een alleenstaande;
 • 27.438 voor een alleenstaande met een handicap;
 • 37.974 voor een gezin, verhoogd met 2.123 per persoon ten laste.

Inkomen
Voor de huurprijsberekening wordt het inkomen van alle meerderjarige gezinsleden meegerekend aan 100%, met uitzondering van de gezinsleden die nog kinderbijslag genieten. 

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van het meest recent gekende aanslagbiljet (inkomsten 2017 of inkomsten 2018). Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

  
Het inkomen is de som van :

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen en de  afzonderlijk belastbare inkomsten
 • het leefloon
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming   aan personen met een handicap
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten  uit buitenland of verworven bij een Europese ofinternationale instelling.

Marktwaarde

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Patrimoniumkorting

Overeenkomstig iedere marktwaarde wordt de patrimoniumkorting vastgesteld. Hoe hoger de marktwaarde, hoe lager de patrimoniumkorting
Deze patrimoniumkorting kan niet hoger zijn dan 144 euro.

Gezinskorting

Per persoon ten laste geldt er een korting op de huur van 19 euro. Voor een kind ten laste dat ernstig gehandicapt is, is er een korting van 38 euro.
Een persoon ten laste is elke persoon die in de huurwoning is gedomicilieerd, en die minderjarig is (of voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt betaald), of ernstig gehandicapt is.
Voor kinderen in co-ouderschap/bezoekrecht die niet in de huurwoning zijn gedomicilieerd, kent men een halve korting (9,5 euro) toe als de beide ouders hiervoor een verklaring ondertekenen.

Energiecorrectie

Als WoonAnker Waas extra geïnvesteerd heeft om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.
De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.
De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Deze energiecorrectie wordt vanaf 1 januari 2020 enkel aangerekend voor woningen of appartementen waarvoor de bouwaanvraag gebeurde in 2006 of later.

3. Wanneer heeft u recht op een huurprijsherziening ?

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Daarnaast zijn nog bijkomende aanpassingen mogelijk in volgende gevallen:

Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst : een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurprijs zal wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder de nodige stukken ontving voor een herberekening.

Daling van het inkomen : als het inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de huurprijs werd berekend, zal de huurprijs worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin WoonAnker Waas de nodige stukken ontving voor een herberekening.
 Toetreding van personen : als een bijkomende persoon de woning betrekt,  wiens  inkomen meetelt voor de   huurprijs, dan wordt die opnieuw berekend. De huurprijs verandert vanaf de maand die volgt op de maand waarin die persoon de woning betrok.

4. Vermindering op de onroerende voorheffing

WoonAnker Waas betaalt minder onroerende voorheffing als de huurder minstens 2 kinderen ten laste heeft of er een persoon met een handicap inwoont. 
Deze vermindering, die ten voordele is van de huurder, wordt verrekend in de huurprijs via de sociale korting. Als blijkt dat het bedrag van de vermindering onroerende voorheffing groter is dan de sociale korting in de huurprijs, wordt dit terugbetaald aan de huurder.
Deze sociale korting is gelijk aan het verschil tussen de marktwaarde en de aangepaste huurprijs.