U bent hier

Huurprijzen 2022

Huurprijzen 2022

Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2022

In tegenstelling tot 2020 is er nu niet veel veranderd aan de huurprijsberekening.

De huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen, de waarde en de energiezuinigheid van de woning en het aantal personen ten laste. Je huishuur bestaat uit de reële huishuur en de voorschotten huurlasten die je betaalt.
De reële huurprijs bepalen we door een wettelijk bepaalde formule.

Reële huurprijs
= 1/55 van het inkomen - patrimoniumkorting - gezinskorting + energiecorrectie

Opgelet! Betaal jij jouw huishuur met een vaste opdracht? En heb je een andere huurprijs in 2022? Vergeet dan niet om het bedrag te veranderen bij jouw bank!

Hoe wordt de huurprijs berekend voor 2022

 De aangepaste huurprijs 2022 = 1/55ste inkomen – Patrimoniumkorting – Gezinskorting + Energiecorrectie

waarbij de marktwaarde als bovengrens geldt en de minimale huurprijs + energiecorrectie als ondergrens.

Als het inkomen van de huurder meer bedraagt dan de toepasselijke inkomensgrens, wordt in de formule het inkomensaandeel als volgt gewijzigd:

- 1/54ste van het inkomen, als het inkomen hoger is dan de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens;

- 1/53ste van het inkomen, als het inkomen gelijk aan of hoger is dan 125% van de toepasselijke inkomensgrens, maar lager dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens;

- 1/52ste van het inkomen, als het inkomen gelijk aan of hoger is dan 150% van de toepasselijke inkomensgrens.

De inkomensgrens bedraagt voor 2022:

  • 25.850 voor een alleenstaande;
  • 28.015 voor een alleenstaande met een handicap;
  • 38.773 voor een gezin, verhoogd met 2.167 per persoon ten laste.

Inkomen

Voor de huurprijsberekening wordt het inkomen van alle meerderjarige gezinsleden meegerekend aan 100%, met uitzondering van:

-  de gezinsleden die nog kinderbijslag genieten, hun inkomen wordt niet meegeteld

- de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt, hun inkomen is vrijgesteld tot een bedrag van 12.297,78 euro

De berekening gebeurt op basis van het inkomen van het meest recent gekende aanslagbiljet (inkomsten 2019 of inkomsten 2020). Dat noemen we het referentie-inkomen. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, dan kijken we naar jullie huidige inkomsten.

Het referentie-inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat, met als basis de maand juni van het jaar waarop het referentie-inkomen betrekking heeft.

 Het inkomen is de som van :

- het gezamenlijk belastbaar inkomen en de afzonderlijk belastbare inkomsten

- het leefloon

- de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap

- de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Marktwaarde

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning.

Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

We bepalen de waarde van je woning aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar.

Patrimoniumkorting

Overeenkomstig iedere marktwaarde wordt de patrimoniumkorting vastgesteld. Hoe hoger de marktwaarde, hoe lager de patrimoniumkorting

Deze patrimoniumkorting kan niet hoger zijn dan 146 euro.

Gezinskorting

Per persoon ten laste geldt er een korting op de huur van 19 euro. Voor een kind ten laste dat ernstig gehandicapt is, is er een korting van 38 euro.

Een persoon ten laste is elke persoon die in de huurwoning is gedomicilieerd, en die minderjarig is (of voor wie kinderbijslag of wezentoelage wordt betaald), of ernstig gehandicapt is.

Voor kinderen in co-ouderschap/bezoekrecht die niet in de huurwoning zijn gedomicilieerd, kent men een halve korting (9,5 euro) toe als de beide ouders hiervoor een verklaring ondertekenen.  Indien blijkt dat het kind is gedomicilieerd in een andere sociale huurwoning, dan zal de korting daar ook maar 9,5 euro zijn in plaats van 19 euro.

De familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die erkend zijn als ernstig gehandicapt en waarvoor geen kinderbijslag wordt uitbetaald, ontvangen een dubbele gezinskorting (38 euro)

Energiecorrectie

Als WoonAnker Waas extra geïnvesteerd heeft om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Deze energiecorrectie wordt enkel aangerekend voor woningen of appartementen waarvoor de bouwaanvraag gebeurde in 2006 of later.

2. Wanneer heeft u recht op een huurprijsherziening ?

De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast. Daarnaast zijn nog bijkomende aanpassingen mogelijk in volgende gevallen:

Pensioen, overlijden of schrapping uit de huurovereenkomst : een gezinslid kan met pensioen gaan, verhuizen of overlijden, waardoor het gezinsinkomen daalt. De huurprijs zal wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de verhuurder de nodige stukken ontving voor een herberekening.

Daling van het inkomen : als het inkomen gedurende drie opeenvolgende maanden gemiddeld 20% lager is dan het inkomen waarmee de huurprijs werd berekend, zal de huurprijs worden aangepast vanaf de maand die volgt op de maand waarin WoonAnker Waas de nodige stukken ontving voor een herberekening.

Toetreding van personen : als een bijkomende persoon de woning betrekt,  wiens  inkomen meetelt voor de  huurprijs, dan wordt die opnieuw berekend. De huurprijs verandert vanaf de maand die volgt op de maand waarin die persoon de woning betrok.

3. Vermindering op de onroerende voorheffing

WoonAnker Waas betaalt minder onroerende voorheffing als de huurder minstens 2 kinderen ten laste heeft of er een persoon met een handicap inwoont.

Deze vermindering, die ten voordele is van de huurder, wordt verrekend in de huurprijs via de sociale korting. Als blijkt dat het bedrag van de vermindering onroerende voorheffing groter is dan de sociale korting in de huurprijs, wordt dit terugbetaald aan de huurder.

Deze sociale korting is gelijk aan het verschil tussen de marktwaarde en de aangepaste huurprijs.

Heb je nog vragen?

Aarzel dan niet om Marionne van de dienst ondersteuning te contacteren via 03/771.10.33 of marionne@woonankerwaas.be.